• I-IV 8:00 - 20:00
 • VI 9.00 - 15.00
 • VII Nedirbame

Privatumo pranešimas

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) , Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 1. Kas mes?
 • UAB InMedica, juridinio asmens kodas 300011170, adresas Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius, kurios pagrindinė veikla yra sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
 • Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.            

3. Kas yra šis dokumentas?

 • Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine inmedica.lt (toliau – Svetainė) taip pat Jums naudojantis teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis mūsų sveikatos priežiūros įstaigose (toliau gali būti vadinamos klinikomis).
 • Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
 • Jei naudojatės Svetaine ir perduodate mums savo asmens duomenis siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
 • Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
 • Tam, kad Jūs visapusiškai galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis paslaugos, Jūs turite būti įrašytas į mūsų klinikos asmenų (pacientų) sąrašus. Tai galite padaryti atvykę į bet kurią mūsų kliniką. Prisirašymo prie mūsų klinikos metu, Jūs būsite supažindintas su mūsų klinikos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), taip pat su Jūsų, kaip paciento ir asmens duomenų subjekto, teisėmis. Tokiu atveju, Jums bus taikomos Taisyklės ir ši Privatumo politika..
 • Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje ar apsilankiusiems mūsų klinikoje nepriklausomai nuo to ar Jūs esate mūsų klinikos pacientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant ir registraciją vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą

4. Kokių principų mes laikomės?

 • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar Taisyklėse (jeigu esate mūsų klinikos pacientu) arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

5. KOKIAIS TIKSLAIS mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:
 • siekdami sudaryti su Jumis ir vykdyti sutartį dėl sveikatos priežiūros paslaugų;
 • siekdami teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant Jūsų sveikatos duomenų perdavimą laboratorijoms, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kai būtina atlikti papildomus tyrimus;
 • vykdydami teisės aktų nustatytas pareigas, įskaitant būtinosios medicinos pagalbos teikimą, taip pat atsakant į interesantų skundus, prašymus;
 • vykdydami pareigas, susijusias su e.sveikata informacinės sistemos naudojimu;
 • siekdami teikti Jums sveikatinimo paslaugas, kai registruositės Svetainėje vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą;
 • siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;
 • gavę Jūsų sutikimą – siekdami pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas;
 • Jums sutikus tęsti pokalbį telefonu – siekdami kokybiškų paslaugų teikimo ir prašymų nagrinėjimo telefoninio pokalbio metu;
 • kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

6. Kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
 • kai Jūs juos pateikiate mums (pvz. Jums gaunant sveikatos priežiūros paslaugas mūsų įstaigose arba registruojantis Svetainėje);
 • kai Jūs naudojatės Svetaine (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);
 • kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų, šios Privatumo politikos ar Taisyklėse (jeigu esate mūsų klinikos pacientu) nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (pvz. kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, laboratorinius tyrimus atliekančių įstaigų, draudimo bendrovių).
 • Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją atvykdami į mūsų sveikatos priežiūros įstaigas, naudodamiesi Svetaine ar joje registruodamiesi, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, skambindami mums telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis, o paskambinus telefonu saugosime pokalbio įrašą. Jums gaunant sveikatos priežiūros paslaugas saugosime Jūsų asmens duomenis, taip pat specialiuosius sveikatos duomenis.
 • Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą ir telefono numerį, amžių, lytį, slaptažodį, žinutės tekstą (pvz. registruojantis vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą), pokalbio turinį, kai skambinate mums telefonu, bei kitus registracijos duomenis, o taip pat visus duomenis apie Jūsų sveikatą, kuriuos sužinome teikdami Jums sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Kai Jūs naudojate Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant sveikatinimo paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

7. KUO remiantis mes tvarkome jūsų ASMENS DUOMENIS?

 • kai Jūs sutikote, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenis;
 • tvarkyti Jūsų duomenis būtina, kad būtų apsaugoti Jūsų gyvybiniai interesai;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti ir administruoti sveikatos priežiūros sistemas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti, pareikšti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų interesų įgyvendinimo.

8. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

 • Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
 • Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą, lytį, amžių, informaciją apie Jūsų prisirašymą prie mūsų klinikos.
 • Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:
 • registruodamiesi Svetainėje pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus“ arba jo nepažymėdami;
 • paspaudę nuorodą mūsų siunčiame elektroniniame laiške dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • duodami sutikimą atvykę į mūsų sveikatos priežiūros įstaigą.

Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).

Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tam Jūs galite:

 1. Svetainėje skiltyje Paciento sritis -> Mano duomenys pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, arba
 2. pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba
 3. atvykę į bet kurią mūsų klinika ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. 

9. Kaip mes naudojame slapukus?

 • Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 • Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir kt.
 • Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

 • Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
 • Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
 • Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Naudojimo vieta

Pavadinimas

Paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

www.inmedica.lt

EW4SITE

 

Apsilankius interneto svetainėje

10 valandų

 

www.inmedica.lt

SITEXSRF

 

Apsilankius interneto svetainėje

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 

www.inmedica.lt

mailerlite:webform:shown:228995

       

.inmedica.lt

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Apsilankius interneto svetainėje

2 metai

Unikalus identifikatorius

.inmedica.lt

_gid

 

Apsilankius interneto svetainėje

2 dienos

 

.inmedica.lt

_dc_gtm_UA-64697287-1

 

Apsilankius interneto svetainėje

1 minutė

 

.inmedica.lt

_gat_UA-64697287-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Apsilankius interneto svetainėje

1 minutė

Unikalus identifikatorius

registracija.inmedica.lt

ASP.NET_SessionId

 

Apsilankius interneto svetainėje

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 

registracija.inmedica.lt

PolisIR4

 

Apsilankius interneto svetainėje

10 valandų

 
 • Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
 1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
 3. išreikšdami sutikimą registracijos Svetainėje metu.
 • Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 • Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

10. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

 • Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika, Taisyklėmis (jeigu esate mūsų sveikatos priežiūros įstaigos pacientu) su Jumis sudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartimi ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 • Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 • Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:
 1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo, teisines paslaugas teikiantiems teisiniams atstovams, siekiant tinkamai išnagrinėti pateiktą skundą).
 2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
 3. remdamiesi teisės aktų reikalavimais: kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms, kitoms institucijoms ir įtaigoms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti duomenis (pvz. draudimo bendrovėms, teritorinėms ligonių kasoms);
 4. tyrimus atliekančioms įstaigoms, kurias pasitelkiame siekdami tinkamai vykdyti sutartį, sudarytą su Jumis;
 • Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

11. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

  1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu surinktus duomenis saugome tol, kol esate prisirašęs (-usi) prie mūsų sveikatos priežiūros įstaigos. Jūsų duomenys gali būti saugomi ir ilgiau specialiais teisės aktais numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Tikslūs terminai yra nustatyti Taisyklėse, su kuriomis Jus esate supažindinamas prieš tapdamas mūsų klinikos pacientu.
  2. siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas surinktus duomenis saugome ne ilgiau nei šios Privatumo politikos slapukų lentelėje nurodytą terminą.
  3. tiesioginės rinkodaros tikslu surinktus duomenis saugome tol, kol esate prisirašęs (-usi) prie mūsų sveikatos priežiūros įstaigos arba kol atšaukiate savo sutikimą tiesioginei rinkodarai. Jeigu nesate prisirašęs (-usi) prie mūsų sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais sutikote su Jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, tokiu atveju, Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.
  4. Siekdami kokybiškų paslaugų teikimo ir prašymų nagrinėjimo telefoninio pokalbio metu, pokalbių įrašus saugome ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
  5. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
  6. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

12. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 • Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
 • Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
 • Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

13. Išorinės svetainės

 • Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

14. Kokias teises Jūs turite?

14.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

14.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

14.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

14.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

14.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

14.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

 • 7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

15. Kam Jūs galite pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

16. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

16.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

17. Kaip su mumis susisiekti?

17.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

 1. siunčiant paštu – UAB InMedica, Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius
 2. siunčiant e. paštu – infoinmedica.lt
 • I-IV 8:00 - 20:00
 • VI 9.00 - 15.00
 • VII Nedirbame